MENÜ
 
  • Pannon

Általános jellemzők:

A Pannon Nyelvvizsgarendszer megfelel az Európa Tanács által ajánlott Közös Európai Referenciakeret (KER) elvárásainak.

Nyelvvizsga tehető: angol és német nyelvből;
Szintek:
B1 (alap)
B2 (közép)
C1 (felső);

A vizsga komplex jellegét az adja, hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó), mind az írott nyelvi készségeket külön-külön, és együttesen is méri. Van tehát csak szóbeli, csak írásbeli vizsga vagy a kettő együtt (komplex). Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: csak szóbeli, csak írásbeli, illetve komplex, amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll.
A részvizsga párosítható más államilag elismert kétnyelvű nyelvvizsgarendszerben letett részvizsgával.

További információ: http://www.pannon-nyelvvizsga.hu

 

 

  • BME

Általános jellemzők

A BME nyelvvizsgát sikeresen teljesítők a felvételitől a diplomán át az álláskeresésig mindenütt érvényes, államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kapnak.
A BME nyelvvizsgák az életből vett nyelvi szituációkban mérik a nyelvtudást, érdekes szövegeken keresztül változatos, de állandó feladattípusokkal. Az írásbeli feladatok megoldásához (kivéve a tesztet) szótár használható, az értékelés pedig megbízható és kiszámítható.

Részletes vizsgaleírás

A vizsgaközpontban alap-, közép-és felsőfokon (B1, B2, C1) lehet szóbeli (A), írásbeli (B), valamint komplex (szóbeli és írásbeli, C) típusú vizsgára jelentkezni.
A vizsga vizsgarészenként is letehető.

További információ: http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/

 

  • TELC

Általános jellemzők

A TELC nyelvvizsga széles elterjedtsége miatt Európa számos országában komoly esélynövelő a tanulmányok során vagy a munkaerőpiacon való elhelyezkedéskor. 

A vizsga Magyarországon államilag elismert, egynyelvű, az általános nyelvi tudást méri. Angol és német nyelvből lehet vizsgázni.
Az egynyelvű vizsgák két részből állnak: írásbeliből és szóbeliből. 

Letehető vizsgák:
B1 (alapfok) - Angol (telc English B1) és német nyelv (telc Deutsch B1)

B2 (középfok) - Angol (telc English B2) és német nyelv (telc Deutsch B2)

C1 (felsőfok) - Angol (telc English C1) és német nyelv (telc Deutsch C1)

A vizsgán szerezhető bizonyítványok:
szóbeli - alapfok (B1) és középfok (B2) esetében
írásbeli - alapfok (B1) és középfok (B2) esetében
komplex - alapfok (B1), középfok (B2) és felsőfok (C1) esetében

Részletes vizsgaleírás

A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, szóbeli, írásbeli vagy komplex bizonyítványt ad. A vizsga sikeres letételéhez az írásbeli és/vagy szóbeli részvizsgán egyaránt el kell érni a 60%-os minimum teljesítményt. 

Minden vizsgaismétlésnél teljes vizsgadíj fizetendő.

A telc English B1 és a telc Deutsch B1 vizsga legalább 60%-os teljesítése esetén a vizsgázó alapfokú bizonyítványt kap.

További információ: http://www.telc.hu/

 

 

  • ITK ORIGO

Részletes vizsgaleírás

Az alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsga mindhárom szinten három típusban tehető le. Az A típus a szóbeli vizsga, mely a beszédértést és beszédkészséget méri, a B típus az írásbeli, amely az íráskészséget és az olvasott szöveg értését méri, a C típus komplex vizsga, írásbeli és szóbeli részből áll. A részvizsgák külön is letehetők.

További információ: http://www.itk.hu/

 

  • EURO

Általános jellemzők

Az Euroexam nyelvvizsgák első sorban a valós, életszerű helyzetekben nyújtott kommunikációs teljesítményt mérik. A vizsgák sikeres teljesítéséhez így elsődlegesen a nyelv praktikus használatára való képességre van szükség, emellett a nyelvhelyesség kisebb súllyal esik latba.

Részletes vizsgaleírás

Az Euro és EuroPro nyelvvizsgán belül az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek nem választhatóak külön. A vizsgázók, sikeres vizsga esetén komplex, C típusú bizonyítványt kapnak, nem kapható külön szóbeli (A típusú), vagy írásbeli (B típusú) részvizsga-bizonyítvány.

Az Euro nyelvvizsga az általános nyelvi ismereteket méri, egynyelvű és kétnyelvű változatban is letehető - jelenleg angol nyelven (az Euro nyelvvizsga német változata akkreditálás alatt áll). Az angol üzleti-szaknyelvi EuroPro vizsga kétnyelvű. 

Az Euroexam vizsgák alap- és középfokon hat, felsőfokon öt részből állnak. A vizsga letételéhez szükséges idő, a szüneteket nem számítva megközelítőleg három és fél – négy óra. A vizsgarészek azonos napon, egymást követik.
A sikeres vizsgához minden esetben a teljes pontszám legalább 65%-át kell elérni, ugyanakkor feltétel az is, hogy minden vizsgarészen meglegyen legalább 40%.

További információ: http://www.euroexam.org/

 

  • ECL

Általános jellemzők

A vizsgák jellege: A vizsgafeladatok tartalmát és formáját a szakértők alapos vizsgálatok és speciális célcsoportokon történő kipróbálás után határozták meg. Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni.

Részletes vizsgaleírás

Az ECL nyelvvizsga, amelynek szintjei összhangban vannak a KER szintjeivel, a négy nyelvi készséget (hallott és olvasott szöveg értésének készsége, beszéd- és íráskészség) együtt, komplex módon méri. A készségek csoportosíthatók ugyan szó- és írásbeli készségekre, de a vizsgázók nem kapnak részbizonyítványt: mind a nemzetközi, mind az államilag elismert magyarországi bizonyítvány a négy készség együttes ismeretét minősíti és tanúsítja.

További információ: http://www.ecl.hu/pages/Default.aspx

 

  • GOETHE

Általános jellemzők

A Goethe Intézet akkreditált nyelvvizsgái az általános német nyelvtudást mérik, egynyelvűek és C típusúak, ami azt jelenti, hogy csak írásbeli vagy csak szóbeli vizsga nem tehető.

Aktuális információk a vizsgákról

A Goethe-Intézet 2007 óta két új vizsgát kínál a Közös Európai Referenciakeret szerinti B2 és a C1 szinten. Mind a Goethe-Zertifikat B2, mind a Goethe-Zetifikat C1 vizsgát már akkreditálták Magyarországon a középfok, illetve a felsőfok megfelelőjeként. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázó a Goethe-Intézet nemzetközi bizonyítványa mellé államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kap és nem kell különbözeti vizsgát tennie.

Részletes vizsgaleírás

ZD (alapfok)
A vizsgázónak bizonyítania kell, hogy megbízható német köznyelvi alaptudással rendelkezik, melynek segítségével valamennyi fontos hétköznapi szituációban feltalálja magát. Ez azt jelenti, hogy képesnek kell lennie köznapi élethelyzeteket feldolgozó szövegeket megértésére, a beszélgetésekbe való bekapcsolódásra és önálló vélemény formálására. Képesnek kell lennie egyszerű tényállások szóban és írásban történő megfogalmazására és köznapi szövegek megértésére.

B2 (középfok)
A „Goethe-Zertifikat B2” egy új, a Közös Európai Referenciakeret C1 szintjéhez illesztett nyelvvizsga, amely 2007 őszétől került világszerte bevezetésre. A „Goethe-Zertifikat B2” nyelvvizsga Magyarországon középfokként akkreditált.
A „Goethe-Zertifikat B2” bizonyítvány azt igazolja, hogy tulajdonosa alapos ismeretekkel rendelkezik a német köznyelv területén. Ezen ismeretek birtokában képes arra, hogy különböző témakörök kapcsán szóban és írásban nyelvileg igényesen kifejezze magát és nehezebb szövegeket is megértsen.

C1 (felsőfok)
A „Goethe-Zertifikat C1” egy új, a Közös Európai Referenciakeret C1 szintjéhez illesztett nyelvvizsga, amely 2007 őszétől került világszerte bevezetésre. A „Goethe-Zertifikat C1” nyelvvizsga Magyarországon felsőfokként akkreditált.

A „Goethe-Zertifikat C1 bizonyítvány azt igazolja, hogy tulajdonosa képes megérteni különböző fajtájú, igényes és terjedelmes szövegeket, valamint képes megragadni a bennük rejlő mélyebb tartalmakat. Képes arra, hogy a nyelvet hétköznapi élethelyzetekben, munkahelyi környezetben vagy tanulmányai során hatékonyan és rugalmasan használja. Képes a mondanivalóját komplexebb témák kapcsán is világosan, jól megszerkesztve, a megfelelő mélységben kifejteni és gondolatait logikusan összefűzni.

A „Goethe-Zertifikat C1” vizsgát világszerte sokan ismerik és a munkáltatók a megalapozott német nyelvtudás biztosítékának tekintik. A bizonyítvány megszerzése számos német főiskolán és egyetemen felmentést ad a nyelvi felvételi vizsga alól.

További információ: http://www.goethe.de/ins/hu/bud/huindex.htm

 

 

  • ÖSD

Általános jellemzők

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános nyelvi német nyelvtudást méri.

Az Osztrák Nyelvi Diploma, (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte, egy államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga.

Az ÖSD-vizsga pluricentrikus, és súlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik. Az Osztrák Intézet Budapest a bécsi ÖSD vizsgaközpont magyarországi képviseleteként működik, mint akkreditált vizsgaközpont. A nemzetközi elismertségen túl fontos megemlíteni, hogy az ÖSD Magyarországon akkreditált vizsgarendszer. A megfelelő eredmény elérése esetén a vizsgázók a nemzetközileg elismert bizonyítvány mellé megkapják az államilag elismert C típusú magyar bizonyítványt is.

Részletes vizsgaleírás

Az Osztrák Intézet Budapest a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület határozata értelmében akkreditált ÖSD-vizsgaközpont lett. Ennek értelmében a vizsgázók, amennyiben sikeresen vizsgáznak, az osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány mellé államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak.

Azok a vizsgázók, akik az Osztrák Intézetben ezen vizsgák egyikét leteszik, megkapják az ÖSD-diplomát és az ezzel egyenértékű magyar C típusú vizsgabizonyítványt.

Az ÖSD vizsgarendszer alábbi vizsgái államilag elismertek:

B1 Zertifikat Deutsch = 60%-tól alapfok C

B2 Mittelstufe Deutsch = 60%-tól középfok C

C1 Oberstufe Deutsch = 60%-tól felsőfok C

A vizsga mindhárom szinten írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Az ÖSD vizsgaszabályzat szerint az írásbeli vagy szóbeli részvizsgát külön is le lehet tenni, amennyiben vizsgázó ezt egy éven belül teljesíti. Államilag elismert (C), illetve nemzetközi bizonyítvány a két részvizsga (írásbeli és szóbeli) együttes letétele után állítható csak ki.

További információ: http://www.oei.hu/

 

 

Asztali nézet